พบกับไมค์ &ลิซ่า ไค
บาทหลวง Inspire Church

จากจุดเริ่มต้นที่ต่ําต้อยในปี 2001 ไปจนถึงการชุมนุมหลายสถานที่ที่เฟื่องฟู ศิษยาภิบาลไมค์และลิซ่า ไคหลงใหลในการสร้างศาสนจักร พวกเขาเป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์และมีหัวใจที่จะพัฒนาอาณาจักรของพระเจ้าโดยการเข้าถึงผู้คนสร้างสาวกและผู้นําที่ทวีคูณ

ศิษยาภิบาลไมค์เชื่อว่า "ไม่มีตาเห็น หูไม่ได้ยิน และไม่มีจิตใจใดสามารถเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าทรงมีต่อคนที่รักพระองค์ (1 โครินธ์ 2:9)" และจากความเชื่อมั่นนี้ได้จุดประกายให้เกิดเครือข่าย Equip and Inspire ในแต่ละปี เครือข่ายจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Arise Women's Conference, Kingdom Man Conference และ Equip and Inspire Conference ซึ่งให้อํานาจแก่ผู้คนจากทั่วหมู่เกาะฮาวาย

ไมค์และลิซ่าอาศัยอยู่ในโฮโนลูลูและเป็นพ่อแม่ที่น่าภาคภูมิใจของลูกสาวสามคนและหลานสองคน ไมค์ได้เดินทางไปพูดในที่ประชุมและประชาคมทั่วโลกและดําเนินการโต๊ะกลมของศิษยาภิบาลและผู้นําทั้งในและต่างประเทศ ไมค์เป็นผู้เขียน The Pound for Pound Principle and Plataus และ Lisa เป็นผู้เขียน Perfectly You
ภาพไมค์และลิซ่า

สิ่งที่เราเชื่อ

พระเยซู

ผู้ช่วยให้รอด

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นความหวังเดียวของมนุษยชาติ พระเยซูทรงรักเราและสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยเราให้รอดพ้นจากโทษของบาปและการกบฏของเรา ความรอดที่พระองค์ทรงนํามาเริ่มต้นด้วยการตัดสินใจของบุคคลที่จะวางศรัทธาในพระองค์ การตัดสินใจนั้นเปิดชีวิตของการได้รับการเยียวยา ได้รับการฟื้นฟู ปลดปล่อยจากการกดขี่ และเป็นอิสระที่จะยืนหยัดในความสมบูรณ์ทางวิญญาณ อารมณ์ และร่างกาย (ลูกา 4:18)

พระเยซู

บัพติศมา

พระดํารัสสุดท้ายของพระเยซูต่อการเสริมพลังอันเป็นห่วงของสานุศิษย์ของพระองค์ พระองค์ทรงกําชับให้พวกเขาสานต่องานดีที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้พวกเขา เขาสัญญาว่าพระองค์จะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาประทานพลังอํานาจแก่พวกเขาในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐเกี่ยวกับพระองค์ ในวันเพ็นเทคอสต์ ในกิจการของอัครทูต 2 สานุศิษย์ประสบการทรงสถิตอยู่และเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อพวกเขากลายเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์

พระเยซู

ผู้รักษา

พระเยซูตรัสว่า "ทําดีและรักษาทุกคนที่ถูกมารกดขี่ เพราะพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์" (กิจการ 10:38) พระเยซูทรงดึงเรามาหาพระองค์เองด้วยความรักแล้วสัมผัสเราด้วยพลังแห่งการรักษา พระองค์ทรงขยายอํานาจการรักษานั้นโดยสัญญาว่าหมายสําคัญและการอัศจรรย์จะติดตามผู้ติดตามของพระองค์ขณะที่พวกเขาออกไปปฏิบัติศาสนกิจ (มาระโก 16:17-18)

พระเยซู

กษัตริย์ที่กําลังจะมาถึงในไม่ช้า

พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ เหล่าทูตสวรรค์ประกาศว่าพระองค์จะเสด็จกลับมารับคริสตจักรของพระองค์ไปอยู่กับพระองค์ตลอดไป (กิจการ 1:10-11) นี่คือความหวังอันยิ่งใหญ่ของผู้ที่เชื่อในพระเยซูในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา


ค่านิยมของเรา

ศรัทธา

และหากปราศจากความเชื่อ ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทําให้พระเจ้าพอพระทัย เพราะใครก็ตามที่มาหาพระองค์ต้องเชื่อว่าพระองค์มีอยู่จริง และพระองค์ให้รางวัลแก่บรรดาผู้ที่แสวงหาพระองค์อย่างจริงจัง — ฮีบรู 11:6

รัก

คําสั่งใหม่ที่เราให้คุณ: รักกัน ดังที่เราได้รักคุณ ดังนั้นคุณต้องรักซึ่งกันและกัน โดยนี้ทุกคนจะรู้ว่าคุณเป็นสาวกของฉันถ้าคุณรักกัน — ยอห์น 13:34-35

ความยอดเยี่ยม

แต่เมื่อคุณเก่งในทุกสิ่งด้วยศรัทธา ในการพูด ในความรู้ และในความกระตือรือร้นทั้งหมด และในความรักจากเราที่อยู่ในตัวคุณ ให้แน่ใจว่าคุณเก่งในการแสดงความเมตตานี้ด้วย — 2 โครินธ์ 8:7

จากนั้นดาเนียลคนนี้ก็โดดเด่นเหนือประธานาธิบดีและซาแทร็ปคนอื่นๆ เพราะมีจิตวิญญาณที่ยอดเยี่ยมอยู่ในตัวเขา และกษัตริย์วางแผนที่จะตั้งเขาไว้เหนืออาณาจักรทั้งหมด — ดาเนียล 6:3

ความสามัคคี

จะดีและน่ารื่นรมย์เพียงใดเมื่อประชากรของพระเจ้าอยู่ด้วยกันในความเป็นหนึ่งเดียวกัน! มันเหมือนกับน้ํามันล้ําค่าที่เทลงบนศีรษะ วิ่งลงบนเครา วิ่งลงบนเคราของอาโรน ลงบนปกเสื้อคลุมของเขา ราวกับว่าน้ําค้างของเฮอร์มอนกําลังตกลงบนภูเขาไซอัน เพราะที่นั่นพระเจ้าทรงประทานพรของพระองค์ — เพลงสดุดี 133:1-3

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ขายทรัพย์สินของคุณและมอบให้กับคนยากจน จัดหากระเป๋าสําหรับตัวท่านเองที่จะไม่สึกหรอ เป็นสมบัติในสวรรค์ที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย ที่ซึ่งไม่มีโจรเข้ามาใกล้และไม่มีแมลงเม่าทําลาย — ลูกา 12:33

พวกเขานมัสการด้วยกันที่พระวิหารทุกวัน ประชุมกันในบ้านสําหรับอาหารมื้อเย็นของพระเจ้า และแบ่งปันอาหารของพวกเขาด้วยความยินดีและความเอื้ออาทรอย่างยิ่ง — กิจการ 2:46-47

เกียรติ

รักกันด้วยความรักใคร่อย่างจริงใจ และยินดีให้เกียรติซึ่งกันและกัน — โรม 12:10

พี่น้องที่รัก จงให้เกียรติผู้ที่เป็นผู้นําของท่านในงานของพระเจ้า พวกเขาทํางานหนักท่ามกลางพวกเจ้าและให้คําแนะนําทางวิญญาณแก่เจ้า — 1 เธสะโลนิกา 5:12

ความนอบน้อม

ในทํานองเดียวกันคุณชายหนุ่มต้องยอมรับอํานาจของผู้อาวุโส และพวกคุณทุกคนจงรับใช้กันด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน เพราะพระเจ้าทรงต่อต้านคนที่หยิ่งผยองแต่โปรดปรานคนที่อ่อนน้อมถ่อมตน — 1 เปโตร 5:5

การบริการ

เช่นเดียวกับที่บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับใช้ แต่มาเพื่อรับใช้ และสละชีวิตของเขาเป็นค่าไถ่สําหรับคนจํานวนมาก — มัทธิว 20:28